Ik maak
een afspraak
een beter begrip

Onze structuur

Het Belgische Rode Kruis werd op 4 februari 1864 opgericht. Het is de oudste nog bestaande 191 nationale Rode Kruisvereniging ter wereld. De Service du Sang vormt er een integraal onderdeel van. 

De nationale organisatie van het Belgische Rode Kruis


De hoogste instantie van het Belgische Rode Kruis is de nationale algemene vergadering. Deze heeft als enige de bevoegdheid de statuten te wijzigen en de geconsolideerde jaarrekening en balans van het gehele Belgische Rode Kruis goed te keuren. Deze vergadering wordt voorgezeten door de Nationale Voorzitter die tevens de vergadering van het Nationale Directiecomité en de Nationale Raad van Bestuur voorzit evenals tal van werkgroepen.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten, nemen de gemeenschapsvoorzitters van de Franstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap om beurten het mandaat van nationaal voorzitter op zich, telkens voor een periode van 2 kalenderjaren vanaf 1 januari. Deze beurtrol begon voor het eerst op 1 januari 2019. Dit mandaat wordt momenteel uitgevoerd door dhr. Frédéric Wirtz voor de periode van 01/01/2023 tot 31/12/2024.

De zaken van gemeenschappelijk belang zijn de bevoegdheid van de Nationale Raad van Bestuur die paritair is samengesteld uit de 15 leden van de Franstalige en Vlaamse Gemeenschapsraden (met twee vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Voorzitters ervan. Ook de Voorzitter van de Duitstalige Gemeenschap is lid.

De Nationale Raad van Bestuur bepaalt zo op nationaal en internationaal vlak het algemene beleid van de Nationale Vereniging. Het Nationaal Directiecomité, eveneens op paritaire basis samengesteld, bereidt de werkzaamheden van de Nationale Raad voor. Het Nationaal Directiecomité neemt het algemene beheer van de Vereniging waar, binnen het kader van de bevoegdheden zoals toegekend door de Nationale Raad van Bestuur. 

Organisatie van de gemeenschappen


Aangezien België een federale staat is, neemt ook de organisatie van het Belgische Rode Kruis de gemeenschapsstructuren ervan over.

De Franstalige Gemeenschap heeft haar eigen 'parlement', de Gemeenschapsraad die het algemene beleid van de Gemeenschap bepaalt, de budgetten vastlegt en de rekeningen en balansen goedkeurt. Het bestuur m.b.t. deze diensten wordt verzekerd door twee Directiecomités, één van de Humanitaire Diensten en een van de Dienst voor het Bloed. Ze worden in hun werking ondersteund door een gemeenschapsadministratie onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurders, één van de Humanitaire Diensten en één van de Service du Sang.

De Gemeenschapsraad en de Raden van Bestuur worden voorgezeten door een Gemeenschapsvoorzitter en bestaan louter uit vrijwilligers (behoudens de gedelegeerd bestuurder). De structuur is vergelijkbaar voor de Vlaamse Gemeenschap. Ze is ook aangepast aan de specifieke situatie van de Duitstalige Gemeenschap. Die beschikt over een Gemeenschapsraad maar niet over een Raad van Bestuur.

De organisatie van de Service du Sang van de Franstalige Gemeenschap

Dokter Ivan De Bouyalsky

Dokter Ivan De Bouyalsky is Gedelegeerd Bestuurder van de Service du Sang van de Franstalige Gemeenschap en brengt rechtstreeks verslag uit bij de Raad van Bestuur.

Frédéric Wirtz

Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap, hij zit in die bevoegdheid de Raad van Bestuur van de Service du Sang voor. Hij leidt de Gemeenschapsraad, de Raad van Bestuur van de Humanitaire Diensten, de Raad van Bestuur van de Franstalige Service du Sang, evenals de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Rode Kruis.
 
Voor de Service du Sang wordt hij bijgestaan door Gérard Martin, Vicevoorzitter.
 
Voor de Humanitaire Diensten wordt hij bijgestaan door Christine Dupuis en Philippe Froidure, beiden Vicevoorzitter.