Je prends
rendez-vous
een beter begrip

Onze structuur

Het Belgische Rode Kruis werd op 4 februari 1864 opgericht. Het is de oudste nog bestaande nationale Rode Kruisvereniging ter wereld. De Service du Sang vormt er een integraal onderdeel van. 

De nationale organisatie van het Belgische Rode Kruis


De hoogste instantie van het Belgische Rode Kruis is de algemene vergadering. Deze heeft als enige de bevoegdheid de statuten te wijzigen en de geconsolideerde jaarrekening en balans van het gehele Belgische Rode Kruis goed te keuren. Deze vergadering wordt voorgezeten door de Nationale Voorzitter die tevens de vergadering van het Nationale Directiecomité en de Nationale Raad voorzit.

De functie van Nationale Voorzitter is sinds 1 januari 2008 vacant. Zoals in de statuten vermeld, 'zullen de functies van nationale voorzitter bij vacature, voorlopig, gezamenlijk opgenomen worden door de nationale ondervoorzitters. Deze laatsten nemen de nodige maatregelen om zo snel mogelijk de vacature te vervullen ' (art. 28).

De zaken van gemeenschappelijk belang zijn de bevoegdheid van de Nationale Raad die paritair is samengesteld uit de leden van de Franstalige en Vlaamse Gemeenschapsraden en de Voorzitters ervan. Ook de Voorzitter van de Duitstalige Gemeenschap en de vertegenwoordigers van Brussel-Hoofdstad maken er deel van uit. De Nationale Raad bepaalt zo op nationaal en internationaal vlak het algemene beleid van de Nationale Vereniging. Het Nationaal Directiecomité, eveneens op paritaire basis samengesteld, bereidt de werkzaamheden van de Nationale Raad voor. Het Nationaal Directiecomité neemt het algemene beheer van de Vereniging waar, binnen het kader van de bevoegdheden zoals toegekend door de Nationale Raad. 

Organisatie van de gemeenschappen


Aangezien België een federale staat is, neemt ook de organisatie van het Belgische Rode Kruis de gemeenschapsstructuren ervan over (Franstalige, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap).

De Gemeenschappen hebben hun eigen 'parlement', de Gemeenschapsraad die het algemene beleid van de Gemeenschap bepaalt, de budgetten vastlegt en de rekeningen en balansen goedkeurt. Het bestuur m.b.t. deze diensten wordt verzekerd door twee Directiecomités, één van de Humanitaire Diensten en een van de Dienst voor het Bloed. Ze worden in hun werking ondersteund door een gemeenschapsadministratie onder de verantwoordelijkheid van twee Gedelegeerd Bestuurders, één van de Humanitaire Diensten en één van de Service du Sang.

De Gemeenschapsraad en de Directiecomités worden voorgezeten door een Gemeenschapsvoorzitter en bestaan louter uit vrijwilligers. De structuur is tevens aangepast aan de specifieke situatie van de Duitstalige Gemeenschap.

De organisatie van de Service du Sang van de Franstalige Gemeenschap

Frédéric Wirtz

Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap, hij zit in die bevoegdheid de Raad van Bestuur van de Service du Sang voor. Hij wordt bijgestaan door dokter Tatiana Karkhevitch, Vicevoorzitster van de Service du Sang.

Dokter Ivan De Bouyalsky

Dokter Ivan De Bouyalsky is Gedelegeerd Bestuurder van de Service du Sang van de Franstalige Gemeenschap en brengt rechtstreeks verslag uit bij de Raad van Bestuur.